Afbeelding
Foto:

Bestuursakkoord ‘Waterambities verenigd’ vastgesteld

Algemeen

REGIO - De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta heeft op 24 mei, in haar eerste reguliere vergadering na de waterschapsverkiezing van 15 maart, het Bestuursakkoord 2023-2027 vastgesteld.

In het akkoord, met de benaming ‘Waterambities verenigd’, staan de hoofdlijnen van het beleid dat in de komende bestuursperiode zal worden gevoerd. De focus ligt op de urgentie en het belang van duurzaam waterbeheer in een veilige leefomgeving op de Zuid-Hollandse eilanden.

Door de klimaatverandering en een toename van weersextremen, staat het waterschap voor grote opgaven. Veel van deze opgaven zijn verweven met andere ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Nauwe samenwerking met betrokken medeoverheden, bedrijven, organisaties en inwoners, waarbij de behoeften van zowel de huidige als toekomstige generaties centraal staan, is van groot belang. De Verenigde Vergadering hecht ook veel waarde aan een effectieve en efficiënte uitvoering.

Het Bestuursakkoord is tot stand gekomen na een grondig proces. De eerder door het bestuur aangewezen (externe) informateurs, Govert Veldhuijzen en Erik van Heijningen, hebben met alle fracties gesproken en in overleg met de fractievoorzitters het conceptakkoord opgesteld.

Benoeming heemraden

De Verenigde Vergadering heeft in haar vergadering van 24 mei de heren Van Heijningen en Veldhuijzen aangesteld als formateurs, met de taak om het selectieproces voor de benoeming van nieuwe heemraden uit te voeren.

Het is vervolgens aan het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden (het dagelijks bestuur) om het Bestuursakkoord 2023-2027 verder uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast zal het college, opererend binnen de door de Verenigde Vergadering gestelde kaders, richting en houvast gaan geven aan de ambtelijke organisatie van het waterschap.

De verwachting is dat de Verenigde Vergadering uiterlijk op 28 juni de nieuwe heemraden zal benoemen.

Advertenties uit de krant