Afbeelding

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Algemeen

INGEZONDEN

Wat weet u van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA)?
De Adviesraad is een groep maatschappelijk betrokken inwoners die zich inzet om de positie van de meest kwetsbaren in onze gemeente te verbeteren en/of veilig te stellen.
De MAA bestaat uit een drietal werkgroepen die actief zijn op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugd (Jeugdwet) en Werk-Inkomen & Participatie (Participatiewet).

Waarom is de Adviesraad zo belangrijk?
De adviesraad is ingesteld door de Gemeenteraad van Albrandswaard.
Het College van B&W is gehouden om advies te vragen aan de Adviesraad voor nieuwe of gewijzigde beleidsplannen. Dit advies wordt toegevoegd aan het beleidsplan als het College van B&W dit voorlegt aan de Gemeenteraad voor verdere behandeling en goedkeuring.
U zult begrijpen dat het advies van de Adviesraad een belangrijk onder­deel is van de verdere behandeling in de Gemeenteraad.
Voor u is het ook goed om te weten dat de Maatschappelijke Adviesraad volledig onafhankelijk haar adviezen uitbrengt.

Hoe functioneert de Adviesraad?
De leden van de Adviesraad geven gevraagd advies aan het College van B&W met betrekking tot het te voeren beleid, maar ook ongevraagd advies over bestaande regelgeving die in de praktijk de rechten van inwoners binnen een doelgroep kunnen aantasten of tekort doen.
Er wordt dus kritisch gekeken naar nieuwe beleidsvoorstellen van het College van B&W waarin de belangen van de betreffende inwoners worden betrokken en afgewogen om zo tot een maatschappelijk verantwoord beleid te komen.

Om tot een goed overwogen advies te komen zouden wij graag in contact treden met inwoners die ervaringen willen delen op het gebied van Sociale Zaken, Jeugdwet en WMO. Wij gaan niet in op individuele gevallen, maar wij kunnen wel beoordelen of er sprake is van een maatschappelijke ontwikkeling die aan de orde dient te worden gesteld.

Tot slot:.

Voor uw reactie en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad, Piet van Verseveld. Hij is te bereiken tel. 06-38551348 of e-mail maa@vanverseveld.eu

Advertenties uit de krant