Afbeelding

Albrandswaard bouwt te weinig betaalbare woningen

Algemeen

ALBRANDSWAARD - De schaarste aan sociale huurwoningen in Albrandswaard is sinds 2015 toegenomen. In het sociale segment is minder gebouwd dan met de regio is afgesproken. Verder is het lastig om na te gaan in hoeverre Albrandswaard haar eigen doelen heeft bereikt, omdat deze in de huidige woonvisie niet duidelijk gedefinieerd waren. De gemeente moet in de toekomst dus duidelijker vastleggen wat haar doelstellingen zijn en hoe zij die doelen wil bereiken, concludeert de Rekenkamer Albrandswaard in haar rapport ‘Bouwen voor elkaar’.

Volgens de grondwet moet de overheid zich bezighouden met de ‘bevordering van voldoende woongelegenheid’. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Hoe ze dat van plan zijn in te vullen, legt de gemeente vast in een woonvisie. In de woonvisie voor 2016-2025 stelt de gemeente Albrandswaard zichzelf een aantal doelstellingen voor sociale woningen, maar in haar onderzoek naar het woonbeleid van Albrandswaard concludeert de rekenkamer dat deze niet of nauwelijks worden gehaald.

Onduidelijke doelstellingen 

De gemeente maakte het zichzelf extra moeilijk doordat ze de verschillende doelgroepen in het woonbeleid slecht had afgebakend. Voor sociale huurwoningen gelden landelijke definities, maar voor andere doelgroepen, zoals ‘middeldure woningen’ en ‘starters’ had de gemeente niet vastgelegd wat ze daar precies mee bedoelde. Daardoor was het niet mogelijk om precies te volgen hoe groot het aanbod van woningen was voor elke doelgroep en hoe zich dit ontwikkelde. 

Ook was het door het ontbreken van definities niet mogelijk om in kaart te brengen hoeveel vraag er was naar woningen in de verschillende prijsklassen. Daardoor had de gemeente geen zicht op hoe groot het tekort aan woningen was. Verder stonden er in de woonvisie geen duidelijke doelstellingen voor de meeste doelgroepen. De gemeente had ook niet per doelgroep uitgewerkt welke instrumenten zouden worden ingezet. De rekenkamer beveelt dan ook aan om in de nieuwe woonvisie duidelijke definities op te nemen van doelgroepen en prijssegmenten. Hiervoor kan de gemeente het beste regionale en gangbare definities gebruiken.  

Regionale afspraken niet gehaald

Wel is duidelijk dat de schaarste aan sociale huurwoningen in Albrandswaard sinds 2015 is toegenomen. Met de woningmarktregio Rotterdam is juist afgesproken dat sociale woningen beter gespreid moeten worden over de regio. De rekenkamer stelt dat de doelstellingen en inzet van de gemeente Albrandswaard schuren met de afspraken die de gemeente gemaakt heeft met de regio. Het bod van de gemeente uit 2019 van nieuw toe te voegen sociale woningen was namelijk flink lager dan het streefscenario van de regio. De rekenkamer beveelt aan om in de volgende woonvisie concreet te maken hoe er wordt omgegaan met de regionale afspraken over de herverdeling van de sociale voorraad.

Actievere opstelling 

Sinds het regioakkoord uit 2019 is Albrandswaard zich actiever gaan opstellen op de lokale woningmarkt. In 2020 kwam een extra prikkel toen de provincie de gemeente opdroeg om minimaal 100 sociale woningen op te nemen in het bestemmingsplan voor De Omloop in Rhoon. De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties en marktpartijen over nieuwbouwprojecten. Deze actievere opstelling heeft volgens de rekenkamer echter nog niet geleid tot vastgestelde bouwplannen.

Advertenties uit de krant