Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Nipt sluitende begroting aangenomen

ALBRANDSWAARD - De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met de programmabegroting 2021-2024. Door de verkoop van de Eneco-aandelen, krijgt Albrandswaard 17 miljoen euro. Over de besteding van die miljoenen, verschilden de partijen van mening.
Zo wilden EVA, NAP, GroenLinks, VVA en FRANS dat 1procent van de Eneco-gelden naar het verenigingsleven in Albrandswaard zou gaan. Lees verder op pagina 3.

Door Anouk Breeman

,,Deze miljoenen worden nu gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Wij willen € 170.000 reserveren voor verenigingen en stichtingen op het gebied van ontmoeting, sport en cultuur. Zo hebben de inwoners er direct iets aan. De spelregels voor toekenning stellen we op samen met het gemeenschapsfonds en het Akkoord van Albrandswaard”, zei Mariëlle Vergouwe (EVA).

Wethouder Goedknegt toonde begrip, maar waarschuwde voor de financiële situatie. Als handreiking bood de wethouder aan om in de Voorjaarsnota een voorstel te doen voor de verenigingen. De coalitiepartijen stemden niet in met het voorstel. Stem Lokaal noemde het een goede motie, maar vond het bedrag te hoog.

Afvalstoffenheffing

GroenLinks viel juist over de zes ton die het college uit de algemene reserve haalt om daarmee de stijgende kosten voor afvalinzameling te dekken. ,,Die kostenstijging is prima uit te leggen en de meeste inwoners kunnen het gewoon betalen. We staan er als gemeente financieel slecht voor, dus dan is het niet verstandig om zo’n hap uit de reserve te nemen”, zei James Scharink (GL). ,,Op deze manier is de kostenstijging voor inwoners minder hoog, dus hier hebben alle inwoners iets aan”, reageerde wethouder Goedknegt.

Het college en alle fracties gingen in op de bijzondere situatie die door de Coronapandemie is ontstaan. ,,Dit is niet het moment om met het mes tussen de tanden politiek te gaan bedrijven”, zei Wendy Verduijn (Stem Lokaal). Ook de VVD gaf aan om deze reden geen moties in te dienen.

Tijdrovende stemming

Veel fracties stonden in hun Algemene Beschouwingen stil bij de krappe financiële situatie van de gemeente. Ook de thema’s woningbouw, groen en veiligheid kwamen in alle betogen voorbij. Het CDA prees de inzet van het college om eenzaamheid te bestrijden.

Omdat de vergadering digitaal plaatsvond, moest er over elk amendement, elk raadsvoorstel en elke motie hoofdelijk worden gestemd. Dat leidde tot een tijdrovende procedure, want elk raadslid moest op het beeldscherm in Teams te zien zijn. Dat gebeurt pas als je iets langer aan het woord bent. ‘Voor’ of ‘tegen’ roepen was dus niet genoeg. Zo kwam het dat raadsleden ook bij de stemming soms nog sneren konden uitdelen.

Meer berichten