Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Onderzoek naar 30 km-zones

ALBRANDSWAARD – EVA vroeg tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht voor verkeersveiligheid. ,,De verkeersdruk is de laatste jaren toegenomen, waardoor niet alleen bij scholen onveilige situaties kunnen ontstaan, maar ook bij doorgaande wegen waar fietsers, voetgangers en auto’s de weg delen”, zei Mariëlle Vergouwe (EVA).

In een motie roept EVA het college op om voor 31 maart 2021 bij de raad te komen met een uitgewerkt plan waarin de 30km/h zones in Albrandswaard worden gespecificeerd. Dit voorstel is bijna unaniem aangenomen. De VVD gaf nog wel aan geen 30 km-zones te willen bij doorgaande wegen. Leefbaar Albrandswaard pleitte voor wegversmallingen en drempels, terwijl het CDA aandacht vroeg voor de handhaving.

Wethouder Heezen zegde een nieuwe nulmeting toe. ,,In de begroting is 2 miljoen gereserveerd voor verkeersveiligheid. Dat geld gebruiken we nu voorhotspots bij scholen. Voor de uitvoering van plannen die voortkomen uit de nieuwe inventarisatie hopen we op een bijdrage vanuit het Rijk.”

Meer berichten