Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>Met het onderhoud maakte het waterschap de Rotterdamseweg dit jaar ook veiliger</p>

Met het onderhoud maakte het waterschap de Rotterdamseweg dit jaar ook veiliger

Waterschapslasten stijgen met bijna zes procent

REGIO - Waterschap Hollandse Delta zal komend jaar de lasten met bijna zes procent verhogen. Dit blijkt uit de programmabegroting 2021, waarin een stijging van de belastingen met 5,8% is voorgesteld.

Vorig jaar maakte het waterschap bij het vaststellen van de Programmabegroting 2020 al een duidelijk statement: Hollandse Delta gaat een flinke inhaalslag maken om klaar te zijn voor de toekomst. Ook in 2021 wil het college nadrukkelijk invulling blijven geven aan de ambitie uit het Bestuursprogramma 2019-2023 om binnen de huidige bestuursperiode de achterstanden in onderhoud weg te werken. In de voorbije 10 maanden zijn daarin stevige stappen gezet. Zo is het gemaal in de Hoeksche Waard vernieuwd en is de Rotterdamseweg verkeersveiliger gemaakt met een nieuwe inrichting. De Oude Diep in Numansdorp is uitgebaggerd, de natuurlijke duiversterking van de Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee is gestart en de aanleg van zeven vispaaiplaatsen rond het Brielse Meer is afgerond. De beschermde vooroevers die op een aantal locaties langs de Bernisse zijn aangelegd, zorgen voor beter water en een grotere diversiteit van waterplanten en waterdieren in de Bernisse.

Belastingverhoging van 5,8% in 2021

Om de achterstanden in te kunnen lopen en de kerntaken goed uit te kunnen blijven voeren, was voor 2020 al een extra bedrag benodigd. Daarom besloot het waterschap om, naast het inzetten van eigen middelen, in de periode 2020-2024 de belasting jaarlijks stapsgewijs te verhogen. In 2021 zijn de kosten van het waterschap hoger dan in 2020. De achterstand is nog niet ingelopen, terwijl de samenleving door de impact van klimaaterverandering steeds meer van het waterschap verwacht. Tegelijkertijd is, sinds het vaststellen van de Kaderbrief 2021, door de coronacrisis de wereld ingrijpend veranderd. Het college heeft hier oog voor en houdt rekening met de veranderde omstandigheden van inwoners en bedrijven. Daarom stelt het college voor om, zonder op activiteiten en werkzaamheden in te leveren, de Programmabegroting 2021 met 5,8% te laten stijgen.

Definitieve besluitvorming

Na advisering door de commissies op 9, 10 en 11 november vindt de definitieve besluitvorming over de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2025 plaats in de Verenigde Vergadering op 25 november aanstaande. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de Verenigde Vergadering digitaal. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de website van waterschap Hollandse Delta: www.wshd.nl

Meer berichten