Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

‘College kiest voor inwoners, niet voor uitholling’

Sluitende begroting 2021 met bezuinigingen

ALBRANDSWAARD – Het college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende begroting voor 2021 neergelegd bij de gemeenteraad. Hoewel er voor 1,5 miljoen euro moet worden bezuinigd, is de begroting sluitend zonder dat dit de inwoners extra raakt in de portemonnee.

,,Maar dat de bezuinigingen consequenties hebben is een feit”, meldt wethouder Marco Goedknegt. ,,Alles wordt duurder, er wordt meer van ons verwacht met opgaven als duurzaamheid en de energietransitie en tegelijkertijd komt er minder geld binnen vanuit het rijk. Dat legt een grote druk op gemeenten, ook op Albrandswaard. En laten we niet vergeten dat de maatschappelijke crisis die het Coronavirus met zich meebrengt veel van ons vraagt.”

In de kantlijn
Het college stelt de gemeenteraad voor minder geld uit te geven aan huidige voorzieningen waar dit mogelijk is.
Goedknegt: “Hierbij hebben we met name ruimte gevonden binnen het onderhoud in de buitenruimte en in het Sociaal Domein. Ook hebben we onze eigen bedrijfsvoering nog een keer goed onder de loep genomen. Maar het was zoeken in de marge.” Ter illustratie: in de buitenruimte zijn er zestig (kleine) maatregelen die geld kunnen besparen. “Bijvoorbeeld door te kiezen voor eenvoudiger beplanting in de plantsoenen zodat we minder tijd en geld kwijt zijn aan het onderhoud.”

Zorg anders inrichten
Ook binnen het Sociaal Domein, waar zaken als jeugdzorg en de WMO onder vallen, moet worden bezuinigd. Door in te zetten op preventie hoopt het college de kosten in de hand te houden. Goedknegt: ,,Wij gaan investeren op preventie en innovatie met een klein deel van de Eneco-gelden (geld dat is vrijgekomen bij de verkoop van de aandelen, red.) Makkelijk gezegd: als we onze voorzieningen op het gebied van zorg aan de voorkant anders inrichten, zullen mensen aan de achterkant minder zorg nodig hebben. En die laatste zorg is altijd duurder. Daarnaast gaan we controleren of het geld terechtkomt waar het terecht moet komen. Ook zien we overal dat de steeds hogere levensverwachting impact heeft op de kosten in het Sociaal Domein.”

Goedknegt: ,,We worden steeds ouder en de kosten voor algemene zorg nemen toe. Daar is Albrandswaard geen uitzondering in. We hopen hiermee een slag te kunnen maken met het oog op de toekomst.”

Eneco-gelden
De opbrengst van de verkoop van de Eneco-gelden wordt in het begrotingsvoorstel in een aantal ‘voorzieningen’ verdeeld om investeringen in onder andere het Sociaal Domein en Sociale Woningbouw te realiseren. Daarnaast worden de rentelasten van een aantal lang lopende leningen gedekt. Het resterende geld wordt ‘in de grote pot’ gedaan om voldoende buffer te hebben voor onvoorziene zaken in de komende jaren.

Tandje minder
Grote nieuwe thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie en de energietransitie worden door het huidige college van burgemeester en wethouders iets lager op de agenda gezet, is te lezen in het voorstel aan de raad.

,,Wij vinden het niet verantwoord hierin nu veel te investeren als dat effect heeft op andere, bestaande voorzieningen. De nieuwe verplichtingen zullen een tandje lager moeten tenzij er vanuit Den Haag geld komt om het tempo er in te houden. Wij kiezen voor onze inwoners en dus niet voor uitholling van de broodnodige voorzieningen”, aldus Goedknegt.

De gemeenteraad bespreekt het begrotingsvoorstel tijdens de raadsvergadering van 9 november.


Dorcas Voedselactie aangepast

REGIO - Dorcas houdt van 1 tot en met 8 november een aangepaste Dorcas Voedselactie. Vanwege het toenemend aantal corona-besmettingen in Nederland vindt de organisatie het niet veilig genoeg op producten in te zamelen in supermarkten en kerken. Voor het eerst in 25 jaar zal de organisatie in de landen zelf producten inkopen en daar verspreiden. Dorcas roept heel Nederland op om bij te dragen zodat er 25.000 pakketten kunnen worden uitgedeeld aan de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Voedselpakketten doneren
Voor 15 euro kan Dorcas een voedzaam pakket samen te stellen, inclusief handzeep. Mensen kunnen meedoen met de actie door een of meerdere voedselpakketten te doneren. Op diverse plekken in het land vragen vrijwilligers die anders mee zouden helpen aan hun familie en vrienden om bij te dragen.

Allerarmsten
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd.

Bijdragen
Men kan ook bijdragen door te geven via www.dorcasvoed
selactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.

Meer berichten